Kinderen en jongeren

Belevingsonderzoek en ontwikkelingspsychologisch onderzoek

Via een belevingsonderzoek proberen we een zicht te krijgen op hoe een kind zijn/haar belevingswereld benadert, ervaart en betekenis geeft.

Intelligentieonderzoek of IQ test (WPPSI-IV-NL, WISC-V)

Dit kan zowel op vraag van de ouders, school, logopedist, arts, … Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van een kind of jongere in kaart te brengen. Ook in het kader van terugbetaling logopedie worden IQ-testen afgenomen.  

Aandacht en concentratie onderzoek 

Een aandacht en concentratie onderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachtsmoeilijkheden vastgesteld worden op school of thuis. Door middel van vragenlijsten, interviews, klasobservatie,.. proberen we een concreter zicht te krijgen. Indien nodig wordt bijkomend de TEA-CH-NL afgenomen. Deze gaat de verschillende aandachtsvaardigheden na: selectieve aandacht, volgehouden aandacht, verdeelde aandacht, aandachtscontrole/switching en responsinhibitie. 

Autismespectrumstoornissen (ass)

We starten met een intakegesprek; hier luisteren we naar het verhaal van ouders en bevragen we de ontwikkeling van het kind (van peuter tijd tot nu). Een screeningslijst wordt meegegeven.
We plannen een observatie in de natuurlijke omgeving (op school of eventueel thuis) en vragen aan ouders en leerkracht om een vragenlijst in te vullen.
Met de ouders wordt een gestandaardiseerd interview afgenomen.
Met het kind worden een aantal sessies gepland : we bekijken hoe het kind zich gedraagt op vlak van sociale communicatie en interactie; of er specifiek gedrag, spel en interesses zijn; hoe het kind omgaat met zintuiglijke aspecten in de omgeving; hoe de emotionele ontwikkeling verloopt.
We leggen alle gegevens bij elkaar en brengen zo de ontwikkeling in kaart; we bespreken met de ouders onze hypothese. Indien nodig wordt verwezen naar een kinderpsychiater/kinderneuroloog uit de omgeving.

ADHD

We starten met een intakegesprek; hier luisteren we naar het verhaal van ouders en bevragen we de ontwikkeling van het kind (van peuter tijd tot nu).
We plannen een observatie in de natuurlijke omgeving (op school ) en geven vragenlijsten mee aan ouders en leerkrachten om aandacht en gedrag in het dagelijks leven te beoordelen.
Met het kind worden een aantal sessies gepland : we bekijken hoe het kind zich gedraagt op vlak van aandacht, concentratie en doorzetting; of er impulsief gedrag en/of  overbeweeglijkheid is; hoe het kind reageert op frustratie en uitstel; hoe de emotionele ontwikkeling verloopt.
We leggen alle gegevens bij elkaar en brengen zo de ontwikkeling in kaart; we bespreken met de ouders onze hypothese. Indien nodig wordt verwezen naar een kinderpsychiater uit de omgeving.
 

Volwassenen

Onderzoek naar ADHD of autisme kan op elke leeftijd ingepland worden. Ook volwassenen kunnen dus in de praktijk terecht voor psychodiagnostische onderzoeken hieromtrent.

Na een verkennend intakegesprek wordt beslist of verder onderzoek aangewezen is. Tijdens verder onderzoek worden diverse vragenlijsten, een diagnostisch interview en evt. een intelligentieonderzoek afgenomen. Daarnaast wordt uw voorgeschiedenis, vroegontwikkeling en de huidige symptomen bevraagd. Er wordt aandacht besteed aan het functioneren op beroepsvlak en relationeel. Indien noodzakelijk worden de ouders en de partner geraadpleegd voor meer informatie over het functioneren nu en als kind, door middel van gesprek of door middel van vragenlijsten.

Na de diverse onderzoeken worden alle bevindingen samengevat in een psychodiagnostisch verslag. Een neuroloog of een psychiater baseert zich dan op dat verslag om een definitieve diagnose te stellen. Je kan na het onderzoek ook in onze groepspraktijk terecht voor de verdere begeleiding of behandeling.